29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 31 December 2017

MATHS QUIZ APP - ARITHMETIC SEQUENCES , CIRCLES - STD 10 - MATHS

MATHS CLUB ,TSNMHS തയ്യാറാക്കിയ ആറാമത്തേയും ഏഴാമത്തേയും മാത്സ് മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ ,വൃത്തങ്ങള്‍ എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ ചോയ്സ് പരീക്ഷകളാണ് ആണ് ഇത്തവണത്തേത്. 10 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഹോം സ്ക്രീനിലെ START ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനാവശ്യമായ .DropDown List ലഭിക്കും. ആ ചോദ്യം സെലക്റ്റ് ചെയ്താല്‍ ആ ചോദ്യത്തിന്റ Image ഉം Choices (CheckBox) ഉം ലഭിക്കും. CheckBox ല്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ താഴെ ദൃശ്യമാകുന്ന പരിശോധിക്കാം എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന tick / into mark ഇമേജ് ദ-ശ്യമാകും. ശരിയുത്തരത്തിന് 1 മാര്‍ക്ക്. എല്ലാം ശരിയായാല്‍ ആകെ 10 മാര്‍ക്ക്. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS QUIZ APP - ARITHMETIC SEQUENCES
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS QUIZ APP - CIRCLES

No comments: