**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 30 December 2017

MATHS APP 5 -MATHS QUIZ APP -(MULTIPLE CHOICE QUESTIONS) - STANDARD 10 - POLYNOMIALS

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHSലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ് തയ്യാറാക്കിയ ചില ഗണിത ആപ്പുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ...
അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചായായി പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ ബഹുപദങ്ങള്‍ (polynomials)എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ക്വിസ്സ് (മള്‍ട്ടിപ്പിള്‍ ചോയ്സ് ) ആണ് ഇത്തവണത്തേത്.
ആദ്യം polynomials_X_TSNMHSKK.apk എന്ന ഫയല്‍ ഫോണിലേക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് Install ചെയ്യുക.
CLICK HERE TO DOWNLOAD polynomials_X_TSNMHSKK.apk
ഇതില്‍ 10 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്.
ഹോം സ്ക്രീനിലെ START ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍
ചോദ്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനാവശ്യമായ .DropDown List ലഭിക്കും.
ആ ചോദ്യം സെലക്റ്റ് ചെയ്താല്‍
ആ ചോദ്യത്തിന്റ Image ഉം Choices (CheckBox) ഉം ലഭിക്കും.
CheckBox ല്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍
താഴെ ദൃശ്യമാകുന്ന പരിശോധിക്കാം എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന tick / into mark ഇമേജ് ദ-ശ്യമാകും.
ശരിയുത്തരത്തിന് 1 മാര്‍ക്ക്.
എല്ലാം ശരിയായാല്‍ ആകെ 10 മാര്‍ക്ക്.
ഈ  ആപ്പിന്റെ Source Code ഫയലും ചുവടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ മറ്റൊരു പാഠഭാഗത്തിന്റെ പരീക്ഷ
 തയ്യാറാക്കാം.
polynomials_X_TSNMHSKK.aia എന്ന ഈ  ഫയല്‍ Source File ആണ്.
CLICK HERE TO DOWNLOAD polynomials_X_TSNMHSKK.aia

No comments: