**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 December 2017

SECOND TERM EVALUATION DEC 2017 -MATHS ANSWER KEY STD 8 AND 10 BY DR.VS RAVEENDRANATH

രണ്ടാം പാദ വാര്‍‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ 8,10 ക്ലാസുകളിലെ ഗണിത പേപ്പറുകളുടെ ഉത്തര സൂചികകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകനും അഭ്യുദയാകാംക്ഷിയും ആയ ശ്രീ ഡോ.വി.എസ് രവീന്ദ്രനാഥ് സാര്‍. ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന് ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY STD 8 - ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY STD 10 - ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY STD 10 - MAL  MEDIUM>

No comments: