29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 December 2017

SECOND TERM EVALUATION DEC 2017 -MATHS ANSWER KEY STD 8 AND 10 BY DR.VS RAVEENDRANATH

രണ്ടാം പാദ വാര്‍‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ 8,10 ക്ലാസുകളിലെ ഗണിത പേപ്പറുകളുടെ ഉത്തര സൂചികകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകനും അഭ്യുദയാകാംക്ഷിയും ആയ ശ്രീ ഡോ.വി.എസ് രവീന്ദ്രനാഥ് സാര്‍. ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന് ഷേണി  സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY STD 8 - ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY STD 10 - ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ANSWER KEY STD 10 - MAL  MEDIUM>

No comments: