29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 December 2017

SECOND TERM EVALUATION 2017 - HINDI STD 9, 10 - QUESTION PAPER ANALYSIS AND MODEL ANSWER PAPER

ഒന്‍പതാം  ക്ലാസിലെയും പത്താം ക്ലാസിലെയും ഹിന്ദി രണ്ടാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ വിശകലനവും മാതൃകാ ഉത്തര പേപ്പറുകളും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. അദ്ദേത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
STD IX HINDI QP ANALYSIS
STD IX HINDI MODEL ANSWER PAPER
STD X HINDI QP ANALYSIS
STD X HINDI MODEL ANSWER PAPER
STD IX HINDI QUESTION PAPER
STD X HINDI QUESTION PAPER

FOR QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS OF OTHER SUBJECTS OF SECOND TERM EXAM 2017 CLICK HERE 

1 comment:

GOVT H S S Perumpalam said...

വളരെ നല്ല ഉദ്യമം ...
രവിസാര്‍
ഒന്‍പതാം ക്ളാസിന്റെ ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പറിനു പകരം ബയോളജിയുടെ ചോദ്യമാണ് കാണുന്നത്.
plse remove it..