**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 December 2017

SECOND TERM EVALUATION 2017 - HINDI STD 9, 10 - QUESTION PAPER ANALYSIS AND MODEL ANSWER PAPER

ഒന്‍പതാം  ക്ലാസിലെയും പത്താം ക്ലാസിലെയും ഹിന്ദി രണ്ടാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ വിശകലനവും മാതൃകാ ഉത്തര പേപ്പറുകളും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. അദ്ദേത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
STD IX HINDI QP ANALYSIS
STD IX HINDI MODEL ANSWER PAPER
STD X HINDI QP ANALYSIS
STD X HINDI MODEL ANSWER PAPER
STD IX HINDI QUESTION PAPER
STD X HINDI QUESTION PAPER

FOR QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS OF OTHER SUBJECTS OF SECOND TERM EXAM 2017 CLICK HERE 

1 comment:

GOVT H S S Perumpalam said...

വളരെ നല്ല ഉദ്യമം ...
രവിസാര്‍
ഒന്‍പതാം ക്ളാസിന്റെ ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പറിനു പകരം ബയോളജിയുടെ ചോദ്യമാണ് കാണുന്നത്.
plse remove it..