29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 11 December 2017

SSLC ENGLISH SECOND TERM MODEL QUESTION PAPER 2017

Sri Jamsheer Athekkadan , HSA(English), Crescent HSS Adakkakundu , Malappuram is sharing Second Term Model Question Paper for English ,Std10 (80 Marks)with our blog viewers.Sheni blog Team Extend our heartfelt gratitude to Sri Jamsheer Sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC SECOND TERM MODEL QUESTION PAPER 2017 , ENGLISH

No comments: