29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 8 December 2017

STANDARD 10 - PHYSICS - CHAPTER 7 - ELECTRONICS - PRESENTATION AND VIDEOS

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിലെ ഐ സി ടി  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേകഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് എച്ച്. എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ഷേണി സ്കൂല്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ...
പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീഡിയോ
1. WORKING OF FORWARD BIASED PN JUNCTION DIODE
2.REVERSE BIASED JUNCTION DIODE  VIDEO
YOU TUBE VIDEOS
3. WORKING OF FORWARD BIASED PN JUNCTION DIODE VIDEO 
4.WORKING OF REVERSE BIASED PN JUNCTION DIODE VIDEO 
FOR MORE RESOURCES BY RAVI SIR   - CLICK HERE 

No comments: