29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 8 December 2017

പത്താം ക്ലാസ് - മലയാളം - കലകള്‍ കാവ്യങ്ങള്‍ - ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍ - പഠനവിഭവം

പത്താം തരം മലയാളത്തിലെ കലകള്‍ കാവ്യങ്ങള്‍ എന്ന യുണിറ്റിലെ ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍  സഹായകമായ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടിലങ്ങാടിയിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി ..
ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍  - പഠനവിഭവം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: