**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 8 December 2017

പത്താം ക്ലാസ് - മലയാളം - കലകള്‍ കാവ്യങ്ങള്‍ - ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍ - പഠനവിഭവം

പത്താം തരം മലയാളത്തിലെ കലകള്‍ കാവ്യങ്ങള്‍ എന്ന യുണിറ്റിലെ ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍  സഹായകമായ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടിലങ്ങാടിയിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി ..
ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍  - പഠനവിഭവം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: