**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

DESHABHIMANI AKSHARAMUTTAM - SSLC 2018 - MATHS QUESTIONS AND ANSWERS

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ദേശാഭിമാനി പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അക്ഷരമുറ്റം SSLC 2018 ഗണിതശാസ്ത്രം ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ദേശാഭിമാനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ മാതമംഗലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ  പി പ്രഭാകരന്‍ സര്‍. ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ പ്രഭാകരന്‍ സാറിനും അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ദേശാഭിമാനിക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DESHABHIMANI AKSHARAMUTTAM - SSLC 2018 MATHS  QUESTIONS AND ANSWERS

No comments: