കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

SSLC ENGLISH - 10 INTERACTIVE QUESTIONS FOR PHRASAL VERB PRACTICE SSLC EXAM MARCH 2018

Sri Abdulla S ;HSA, English, GHSS Mananthavady, Wayanad who is familiar to the viewers of sheniblog is sharing Ten interactive Questions for Phrasal verb practice for SSLC English March 2018.
**DOWNLOAD THE HTML FILE AND OPEN IT IN ANY BROWSER SOFTWARE.
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Abdulla for sharing innovative and useful learning materials with us .
CLICK HERE TO DOWNLOAD  INTERACTIVE QUESTIONS FOR PHRASAL VERB PRACTICE
OTHER RESOURCES PREPARED BY SRI ABDULLA
CLICK HERE TO DOWNLOAD interactive html files for editing question 
for SSLC English  

SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA
SSLC -2017 - NON D+ HELP - KEY PHRASES FOR PROFILE WRITING BY S. ABDULLA
STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 4 LESSON 1 - THE SCHOLARSHIP JACKET - COMPLETE QUESTION BANK
STANDARD 10 - ENGLISH -UNIT 4 DETAILED TEACHING NOTES BY S ABDULLA

No comments: