**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

SSLC ENGLISH - 10 INTERACTIVE QUESTIONS FOR PHRASAL VERB PRACTICE SSLC EXAM MARCH 2018

Sri Abdulla S ;HSA, English, GHSS Mananthavady, Wayanad who is familiar to the viewers of sheniblog is sharing Ten interactive Questions for Phrasal verb practice for SSLC English March 2018.
**DOWNLOAD THE HTML FILE AND OPEN IT IN ANY BROWSER SOFTWARE.
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Abdulla for sharing innovative and useful learning materials with us .
CLICK HERE TO DOWNLOAD  INTERACTIVE QUESTIONS FOR PHRASAL VERB PRACTICE
OTHER RESOURCES PREPARED BY SRI ABDULLA
CLICK HERE TO DOWNLOAD interactive html files for editing question 
for SSLC English  

SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA
SSLC -2017 - NON D+ HELP - KEY PHRASES FOR PROFILE WRITING BY S. ABDULLA
STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 4 LESSON 1 - THE SCHOLARSHIP JACKET - COMPLETE QUESTION BANK
STANDARD 10 - ENGLISH -UNIT 4 DETAILED TEACHING NOTES BY S ABDULLA

No comments: