**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 17 January 2018

HINDI MOBILE APPS BASED ON SCERT QUESTION POOL PREAPRED BY NIDHIN A

എസ്.ഇ ആര്‍. ടി തയ്യാറാക്കിയ ഹിന്ദി ചോദ്യശേഖരത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  മൊബെല്‍ ആപ്പുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എം.എച്ച്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ നിധിന്‍ സാര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
1.Ch:1
https://drive.google.com/open?id=1B-ilbR76IzJfOcH3Rvr1eBWbuPjkHWpq
2.Ch:2
https://drive.google.com/open?id=1dHNuJXV95zrNaQv9fN8579rCf8gwnOa7
3.Ch:3
https://drive.google.com/open?id=1B-ilbR76IzJfOcH3Rvr1eBWbuPjkHWpq
4.Ch:4
https://drive.google.com/open?id=1uBAGHD-O3TivONKbTzW8e8Iax9NFHGPG
5.Ch:5
https://drive.google.com/open?id=1td_tZFAKsiESWNTH1uKaw1bM0NSfbykO 6.Comprehension Qns (Unseen paragraphs & Poems ) https://drive.google.com/open?id=1DB76zvDitOq85IhAT9n4dsDZt8xEH24Z

No comments: