കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 16 January 2018

SSLC ENGLISH REVISION PRACTICES - PART 5 FROM THE LESSON A GIRLS GARDEN

Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur , Malappuram is sharing with us Part V(Girl's Garden) of the Revision Practice Activities from the lesson "A Girl's Garden" for A+ learners.Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICE  - PART V  GIRL'S GARDEN
RELATED POSTS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE  PART IV - MOTHER TO SON
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 3 -  A GIRLS GARDEN ENGLISH REVISION PRACTICE PART 2 - THE SNAKE AND THE MIRROR
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 1 - VANKA  

1 comment:

mathew said...

Jisha Teacher, congrats you spend your valuable time to update knowledge. Thank you