**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 15 January 2018

STANDARD 9 BIOLOGY CHAPTER 7 -DIVISION - FOR GROWTH AND REPRODUCTION - INSTANT NOTES

9ാം ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ "വിഭജനം - വളര്‍ച്ചക്കും പ്രത്യുല്‍പാദനത്തിനും എന്ന ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെഅധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍.ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD  9 - BIOLOGY CHAPTER 7 -INSTANT NOTES -  MAL MEDIUM

CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 9 - BIOLOGY CHAPTER 7 -INSTANT NOTES -  ENG MEDIUM

RELATED POSTS

1.CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD - BIOLOGY STD 9- CHAPTER 4 - INSTANT NOTES(MAL.MEDIUM)
4. CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY STD 9- CHAPTER 4 - INSTANT NOTES(ENG.MEDIUM)
5.CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES CHAPTER 5 - STANDARD 9 -MAL MEDIUM
6.CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES - CHAPTER 6 - MAL.MEDIUM
7.CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES - CHAPTER 6 - ENG..MEDIUM
MORE RESOURCES BY MINHAD M MUHIYYDHEEN

CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 

No comments: