**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

HINDI ORUKKAM 2017 - QUESTIONS AND ANSWERS :BY ASOK KUMAR N.A

 
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ,  ഹിന്ദി ഒരുക്കം പഠന സഹായിയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി വീണ്ടും  പോസ്റ്റ്  ചെയ്യുന്നു.ഉത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI ORUKKAM QUESTIONS AND ANSWERS BY ASOK KUMAR N A

No comments: