**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 18 January 2018

SSLC REVISION SERIES 2018 - PHYSICS AND CHEMISTRY PART 4 - CHAPTER 7 - BY EBRAHIM V A

 എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും നമുക്ക് സുപരിചിതനുമായ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ SSLC 2018:Revision Series ന്റെ Set.IV ചോദ്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഏഴാമത്തെ അധ്യായങ്ങളായ 'ഇലക്ട്രോണിക്സും ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യയും, 'ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവര്‍ത്തനം ' എന്നീ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS
അധ്യായം 7 - ഇലക്ട്രോനിക്സ് - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 7 - ഇലക്ട്രോനിക്സ് - ഉത്തരങ്ങള്‍
CHEMISTRY
അധ്യായം 7 -ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവര്‍ത്തനം - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 7 -ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവര്‍ത്തനം -  ഉത്തരങ്ങള്‍
RELATED POSTS
PHYSICS
അധ്യായം 1- തരംഗ ചലനം  - ചോദ്യങ്ങള്‍ 
അധ്യായം 1  - തരംഗ ചലനം  - ഉത്തരങ്ങള്‍
അധ്യായം 2 - വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 2  - വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ - ഉത്തരങ്ങള്‍
അധ്യായം 8 - ഊര്‍ജ്ജ പരിപാലനം - ചോദ്യങ്ങള്‍ 
അധ്യായം 8 - ഊര്‍ജ്ജ പരിപാലനം - ഉത്തരങ്ങള്‍
CHEMISTRY
അധ്യായം 1 - പിരിയോഡിക്ക് ടേബിള്‍ - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 1 - പിരിയോഡിക്ക്  ടേബിള്‍ - ഉത്തരങ്ങള്‍
അധ്യായം 2 - മോള്‍ സങ്കല്പനം  - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 2 - മോള്‍ സങ്കല്പനം -  ഉത്തരങ്ങള്‍
അധ്യായം 8 - രസതന്ത്രം - മാനവ പുരോഗതിക്ക്  - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 8 - രസതന്ത്രം - മാനവ പുരോഗതിക്ക്  - ഉത്തരങ്ങള്‍

No comments: