**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 2 January 2018

IT EXAM SPECIAL POST 2018 -IT MODEL EXAM 2017 - THEORY QUESTIONS & ANSWERS, PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS, SAMPLE QUESTIONS

 എസ്.എസ്.എല്‍ സി. ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷ ഇതേ മാസം 29ന് തുടങ്ങകയാണല്ലോ..
ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ തിയറി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും, പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും , ചില മാതൃകാ ചോദ്യങളും ഉത്തരങ്ങളും വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
1. IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS FROM MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)  COMPILED BY SAINDUDHEEN AND ABIDA; GVHSS PAYYOLI
2. IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2017 (ENG MEDIUM) :COMPILED BY SAINUDHEEN AND ABIDA, GVHSS PAYYOLI
3. IT THEORY 100+ OBJECTIVE QUESTIONS MODEL EXAM 2017 (MAL MEDIUM)COMPILED  BY IT CLUB TSNMHS KUNDURKUNNU
4.ANSWERS TO  50 IT THEORY QUESTIONS COMPILED BY TSNMHS KUNDURKUNNU
5. IT THEORY 41+ SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS MAL.MED)COMPILED BY IT CLUB TSNMHS KUNDURKUNNU
6. IT MALAYALAM MEDIUM THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM
7. IT ENGLISH MEDIUM THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM
8. IT SAMPLE QUESTIONS - THEORY AND PRACTICAL PUBLISHED BY IT@SCHOOL PROJECT
TheoryEnglish | Malayalam | Tamil | Kannada   
Practical - English | Malayalam | Tamil | Kannada

IT MODEL EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BY NISHAD N M

No comments: