29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 5 January 2018

SSLC CHEMISTRY - CHAPTER 8 - CHEMISTRY FOR HUMAN PROGRESS - GLASS -PRESENTATION

പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം അവസാന അധ്യായത്തിലെ രസതന്ത്രം മാനവ പുരോഗതിക്ക് എന്ന പാഠത്തിലെ ഗ്ലാസ് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ സി ടി  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO   - GLASS- HOW IT IS MADE ?
CLICK HERE TO VIEW THE YOU TUBE VIDEO -   GLASS- HOW IT IS MADE ?
RELATED POSTS
രസതന്ത്രം മാനവ പുരോഗതിക്ക് - പെട്രോളിയം - പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രവി സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: