29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 5 January 2018

STD 10 MATHS - MOBILE MATHS APPS FOR THE FIRST 3 CHAPTERS OF SCERT QUESTION POOL

കുട്ടികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHSലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ്  റിവിഷനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ
QUESTION POOL (SCERT) ചോദ്യശേഖരത്തിലെ ആദ്യ 3 അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ മാത്സ് ആപ്പുകള്‍.. ഇനി ചോദ്യശേഖരവും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിരല്‍ തുമ്പില്‍ ...
1.സമാന്തരശ്രേണി (APP 8)
2.വൃത്തങ്ങള്‍(APP 9)
3.സാധ്യത(APP 10)
Dropdown list ല്‍ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചോദ്യ നമ്പര്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്താല്‍ ആ ചോദ്യം ലഭിക്കും.
ഉത്തരം എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ ഉത്തരവും ലഭിക്കും.
ആ്പപുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TO VIEW AND  DOWNLOAD MORE APPS  BY MATHS CLUB (APP  1 TO 7 )- CLICK HERE 

No comments: