29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 11 January 2018

SSLC ENGLISH REVISION TEST PAPER 2018 - BY JISHA K


In this post, Smt.Jisha K, HSA , English, GBHSS Tirur is sharing with us a English Revision Test Paper prepared by her for SSLC students. Sheni School blog Team Extend our heartfelt gratitude to her for her commendable effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION TEST PAPER

RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 4
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 3  
 ENGLISH REVISION PRACTICE PART 2
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 1   

No comments: