29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 9 January 2018

SSLC SOCIAL CAPSULE(ENG.MED)FOR D+ STUDENTS BY HASEENA M

HASEENA.M, HSA,M.E.T.E.M.H.S Vairamcode,Malappuram is sharing with us Social Science I Notes that she prepared for her students. It has been prepared for those who are backward in their studies. She is  pretty sure that this material will enable the students to score at least B+ grade in their upcoming SSLC examination.Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Haseena Teacher for her Sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL CAPSULE(ENG MED)  FOR D+ STUDENTS (ALL CHAPTERS)

No comments: