29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 10 January 2018

VIDYAJOTHI 2018 - INTENSE LEARNING MATERIAL FOR SSLC STUDENTS UPDATED WITH PHYSICS

എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് DIET  ന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിദ്യാജോയതി എന്ന പേരില്‍  തയ്യാറാക്കിയ പഠന സാമഗ്രികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്.ഇംഗ്ലീഷ്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും തന്ത്രവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റിനും, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന ഷേണി ബ്ലോഗിലെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികള്‍ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു
.VIDYAJYOTHI INTENSE LEARNING MATERIAL - PHYSICS
 VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - CHEMISTRY 
 VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -BIOLOGY
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - ENGLISH
VIDYAJYOTHI ENGLISH - ICT VERSION BY PRAMOD MOORTHI 
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - MATHS
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -SOCIAL I

VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -SOCIAL ii

PHYSICS STUDY MATERIAL WILL BE UPLOADED SOON 

2 comments:

Anonymous said...

sir please sent the english version... thank u

Anonymous said...

please upload languages ....if available