**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 10 January 2018

VIDYAJOTHI 2018 - INTENSE LEARNING MATERIAL FOR SSLC STUDENTS UPDATED WITH PHYSICS

എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് DIET  ന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിദ്യാജോയതി എന്ന പേരില്‍  തയ്യാറാക്കിയ പഠന സാമഗ്രികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്.ഇംഗ്ലീഷ്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും തന്ത്രവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം ഡയറ്റിനും, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന ഷേണി ബ്ലോഗിലെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികള്‍ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു
.VIDYAJYOTHI INTENSE LEARNING MATERIAL - PHYSICS
 VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - CHEMISTRY 
 VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -BIOLOGY
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - ENGLISH
VIDYAJYOTHI ENGLISH - ICT VERSION BY PRAMOD MOORTHI 
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - MATHS
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -SOCIAL I

VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS -SOCIAL ii

PHYSICS STUDY MATERIAL WILL BE UPLOADED SOON 

3 comments:

Anonymous said...

sir please sent the english version... thank u

Anonymous said...

please upload languages ....if available

Ajas Ajas said...

plzz give english medium questions
add fast