**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 10 January 2018

SSLC REVISION SERIES 2018 - PHYSICS AND CHEMISTRY PART 2 - BY EBRAHIM V A

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും നമുക്ക് സുപരിചിതനുമായ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ SSLC 2018:Revision Series:(Phy& Chemistry) ലെ - Set II പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.. ഇതില്‍ Physics ന്റയെയും Chemistry യുടെയും രണ്ടാം അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഉത്തരവും ഉണ്ടായാല്‍ നന്നായിരുന്നുവെന്ന് ചില ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതും ഉള്‍പ്പെടുത്തി  Set. Iലെ Physics, Chemistry ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടൂമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS
1.വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ - ചോദ്യങ്ങള്‍
വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ - ഉത്തരങ്ങള്‍
CHEMISTRY 
1. അധ്യായം 2 - മോള്‍ സങ്കല്പനം  - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 2 - മോള്‍ സങ്കല്പനം -  ഉത്തരങ്ങള്‍
RELATED POSTS
PHYSICS
അധ്യായം 1- തരംഗ ചലനം  - ചോദ്യങ്ങള്‍  
അധ്യായം 1  - തരംഗ ചലനം  - ഉത്തരങ്ങള്‍
CHEMISTRY
അധ്യായം 1 - പിരിയോഡിക്കേ ടേബിള്‍ - ചോദ്യങ്ങള്‍
അധ്യായം 1 - പിരിയോഡിക്കേ ടേബിള്‍ - ഉത്തരങ്ങള്‍<

No comments: