29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 10 January 2018

CHEMISTRY MOBILE APPS - BASED ON SCERT QUESTION POOL(ALL CHAPTERS) SCIENCE CLUB ; TSNMHS KUNDURKUNNU

SCERT തയ്യാറാക്കിയ Chemistry ചോദ്യശേഖരത്തിന്റെ എല്ലാ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെയും മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ തയ്യറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളായM.N.Narayanan, K.Sajeesh, X. S.Aneesha എന്നിവര്‍. ഏവര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
1.പിരിയോഡിക് ടേബിള്‍
2.മോള്‍ സങ്കല്പനം
3.രാസപ്രവര്‍ത്തനവേഗം
4.ക്രിയാശീല ശ്രേണി
5.ലോഹനിര്‍മ്മാണം
6.ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം
7.ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവര്‍ത്തനം
8.രസതന്ത്രം മാനവപുരോഗതിക്ക്

RELATED POSTS
MOBILE APPS BASED ON PHYSICS QUESTION POOL PREAPRED BY SCERT 
MATHS MOBILE APPS BASED ON SCERT QUESTION POOL (ALL CHAPTERS)

No comments: