**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 25 January 2018

UJWALAM 2016-17 SSLC ENGLISH INTENSE STUDY MATERIALS BY KOLLAM DIST PANCHAYATH

എസ്.എസ്.എല്‍ .സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനായി കോല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ UJWALAM 2016-17 എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠന വിഭവമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്.പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകര്‍ക്കും കൊല്ലം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Prepared by
1. Anand Jolsila(GHSS Chavara)
2. Anju Alfred (Vimala Hridaya HSS Kollam)
3. Arunkumar .A.R.(GHSS Chavara)
4. Bijily Sardar (GHSS Thevannoor)
5. Gopika.R.P.(GHSS Thevalakkara)
6. Jaya.J(GHSS Valathungal)
7. Jyothilekshmi (GMBHSS, Kollam)
8. Manoj Das(St. John’s HS Eravipuram)
9. Shani Benjamin (C. F.I.T.E Kottiyam)
CLICK HERE  TO DOWNLOAD SSLC STUDY MATERIAL UJWALAM 2016-17 BY KOLLAM DISTRICT PANCHAYATH (EDITED)

No comments: