കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 25 January 2018

UJWALAM 2016-17 SSLC ENGLISH INTENSE STUDY MATERIALS BY KOLLAM DIST PANCHAYATH

എസ്.എസ്.എല്‍ .സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനായി കോല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ UJWALAM 2016-17 എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠന വിഭവമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്.പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകര്‍ക്കും കൊല്ലം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Prepared by
1. Anand Jolsila(GHSS Chavara)
2. Anju Alfred (Vimala Hridaya HSS Kollam)
3. Arunkumar .A.R.(GHSS Chavara)
4. Bijily Sardar (GHSS Thevannoor)
5. Gopika.R.P.(GHSS Thevalakkara)
6. Jaya.J(GHSS Valathungal)
7. Jyothilekshmi (GMBHSS, Kollam)
8. Manoj Das(St. John’s HS Eravipuram)
9. Shani Benjamin (C. F.I.T.E Kottiyam)
CLICK HERE  TO DOWNLOAD SSLC STUDY MATERIAL UJWALAM 2016-17 BY KOLLAM DISTRICT PANCHAYATH (EDITED)

No comments: