**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 January 2018

SSLC SOCIAL SCIENCE II - STUDY NOTES FOR THE LESSONS "RESOURCE WEALTH OF INDIA" AND "FINANCIAL INSTITUTION AND SERVICE" BY SUDHEESH K

Sri Sudheesh Kumar K HSA, Social Science, GVHSS Meppayur is sharing  study notes for the lessons "RESOURCE WEALTH OF INDIA" and FINANCIAL INSTITUTION AND SERVICE" of Standard 10, Geography. Sheni school blog Team Extend our heartfelt gratitude  to Sri Sudheesh Kumar for his sincere effort .
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES FOR THE LESSON -CHAP 8 -  RESOURCE WEALTH OF INDIA
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES FOR THE LESSON - CHAP 9 FINANCIAL INSTITUTION AND SERVICE
MORE RESOURCES BY SUDHEESH SIR
STUDY NOTES ON CHAPTER 5 SOCIAL II  - PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE
STUDY NOTES ON CHAPTER 6 SOCIAL II STD 10 - REMOTE SENSING 
STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 7 -INDIA LAND OF DIVERSITIES -  STUDY NOTE
STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 7 -INDIA LAND OF DIVERSITIES -  PRESENTATION 
CHAPTER 9 - FINANCIAL INSTITUTION AND SERVICE - PRESENTATION 

No comments: