**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 February 2018

STANDARD 9 - MATHS REVISION SERIES 2018 - QUESTION POOL BY SATHEESAN PARALI

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷക്കാവശ്യമായ റിവിഷന്‍  ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ചോദ്യശേഖരം തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂട പങ്കുവെക്കുകയാണ്  പറളി ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകന്‍  ശ്രീ സതീശന്‍ സാര്‍.ശ്രീ സതീശന്‍ സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS 2018  STANDARD  9(MAL.MEDIUM)
RELATED POSTS
SSLC MATHS
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS 2017  STD 10 (ALL CHAPTERS(MAL.MED)
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS 2017  STD 10 (ALL CHAPTERS(ENG.MED)

2 comments:

Bhuvana Tn said...

please post english medium also

Bhuvana Tn said...
This comment has been removed by the author.