2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 11 February 2018

SSLC ENGLISH REVISION QUESTIONS - PART 12 - BASED ON THE LESSON - "THE SCHOLARSHIP JACKET"

Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur , Malappuram is sharing  with us a few revision practice questions based on the lesson "The Scholarship Jacket" for SSLC A+ Learners. Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICE QUESTIONS BASED ON THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET"
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICE QUESTIONS BASED ON THE LESSON   "THE DANGER OF A SINGLE STORY"
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION QUESTIONS BASED ON THE LESSON "THE BEST INVESTMENT I EVER MADE
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION QUESTIONS BASED ON THE LESSON "THE TWO BROTHERS" PART VII
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION QUESTIONS BASED ON THE LESSON "MY SISTER'S SHOES" - PART VII
CLICK HERE TO DOWNLOAD LANGUAGE ELEMENTS  PRACTICES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICES PART VI -UNIT 2 -  PROJECT TIGER
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICES PART VI - UNIT 2 - BLOWIN IN THE WIND 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICE  - PART V  GIRL'S GARDEN
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE  PART IV - MOTHER TO SON
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 3 -  A GIRLS GARDEN 
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 2 - THE SNAKE AND THE MIRROR
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 1 - VANKA

No comments: