കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 11 February 2018

SSLC REVISED WORKSHEETS ON VARIOUS GRAMMATICAL TERMS FOR SSLC STUDENTS BY MAHMUD K

Preparing for SSLC 2018 English Examination
Revised worksheets on various grammatical terms
Here are some worksheets on various grammatical terms with answer keys and instructions and explanations in Malayalam prepared by Sri Mahmud K, IAEMHSS Kottakkal, Vatakara. The grammatical terms include:
1.      Active and Passive Voice.
2.      As soon as/No sooner … than/hardly…when/scarcely…when.
3.      Conditional Sentences.
4.      Direct and Indirect/Reported Speech.
5.      Enough (Usage)
6.      Had better.
7.      Tag questions.
8.      The more…the more.
9.      Would rather.
10.  Question Formation.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WORKSHEETS ON GRAMMATICAL TERMS
FOR FOR RESOURCES BY MAHMUD - CLICK HERE  

No comments: