കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 February 2018

SSLC ENGLISH REVISION QUESTIONS - PART X - BASED ON THE LESSON - "BALLAD OF FATHER GILLIGAN"

Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur , Malappuram is sharing  with us  a few revision practice questions based on the lesson "BALLAD OF FATHER GILLIGAN" for SSLC A+ Learners. Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC REVISION QUESTIONS - "FATHER OF FATHER GILLIGAN" 
RELATED POSTS

CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION QUESTIONS BASED ON THE LESSON "THE BEST INVESTMENT I EVER MADE
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION QUESTIONS BASED ON THE LESSON "THE TWO BROTHERS" PART VII
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION QUESTIONS BASED ON THE LESSON "MY SISTER'S SHOES" - PART VII
CLICK HERE TO DOWNLOAD LANGUAGE ELEMENTS  PRACTICES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICES PART VI -UNIT 2 -  PROJECT TIGER
CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICES PART VI - UNIT 2 - BLOWIN IN THE WIND 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD REVISION PRACTICE  - PART V  GIRL'S GARDEN
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE  PART IV - MOTHER TO SON
CLICK HERE TO DOWNLOAD ENGLISH REVISION PRACTICE PART 3 -  A GIRLS GARDEN 
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 2 - THE SNAKE AND THE MIRROR
ENGLISH REVISION PRACTICE PART 1 - VANKA 
 
 

No comments: