**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 11 February 2018

SSLC HINDI WORKSHEETS - SAMBADH JODEM BY MOHAMMED ALI K

എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഹിന്ദി പരീക്ഷയില്‍  ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് "संबन्ध पहचानें और सही मिलान करें" ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ സഹാഹരിച്ച് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്  MES HSS IRIMBILIYAM ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി കെ.കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പഠന വിഭവം ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെച്ച ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി  സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI WORKSHEET -   SAMBANDH JODEM

No comments: