**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 - PRACTICAL QUESTIONS - MAL MEDIUM AND SUPPORTING DOCUMENTS BY SUDARSAN K.P

എസ്.എസ്.എല്‍ സി  ഐ.ടി  മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2018 ലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും , പ്രവര്‍ത്തന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും , അനുബന്ധ ചിത്രങ്ങളും ഫയലുകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുകയാണ്  K.Y.H.S.S ATHAVANAD ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുദര്‍ശന്‍ സാര്‍. ശ്രീ സുദര്‍ശന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS - MAL MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD EXAM DOCUMENTS 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD IMAGES 10

RELATED POSTS 
SSLC IT MODEL EXAM 2018 - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS AND SUPPORTING FILES NY NISHAD N.M
 SSLC IT MODEL EXAM 2018 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS - BY SAINUDHEEN AND ABIDA
SSLC IT MODEL EXAM 2018 - THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS - MAL, ENG, TAMIL  MEDIUM BY PRAMOD MOORTHY
SSLC IT MODEL EXAM 2018 -WORD PROCESSOR, WEB DESIGNING AND PYTHON - PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BY DHANYA DEVIS

No comments: