**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 February 2018

SSLC IT MODEL EXAM 2018 -WORD PROCESSOR, WEB DESIGNING ,PYTHON,DATABASE- PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS

എസ്.എസ്.എല്‍ .സി ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷ 2018 ല്‍ ചോദിച്ച വേഡ് പ്രൊസെസര്‍ ,  വെബ് പേജ്, പൈത്തണ്‍, ഡാാറ്റാബേസ്  എന്നീ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്  MKH MMO VHSS MUKKOMലെ അധ്യാപിക ധന്യ ഡേവിസ്. ധന്യ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC IT MODEL PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS BASED ON WORD PROCESSOR
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  IT  PRACTICAL  QUESTIONS AND ANSWERS - BASED ON THE LESSON
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD IT  PRACTICAL QUESTIONS(PYTHON) AND ANSWERS  
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD DATABSE(QUERY) PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS

1 comment:

St. John's Higher Secondary School, Mattom said...

from turtle import*
pensize(20)
for m in range(120,20,-20):
if(m==120):
color("gray")
else:
color("blue")
circle(m)
dot(3.5*m,"white")