**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 February 2018

SSLC REVISION SERIES 2018 - PHYSICS AND CHEMISTRY PART VIII + CHAPTER 6- BY EBRAHIM V A

SSLC 2018:Revision Series ന്റെ അവസാന ഭാഗം Set.VIII പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് . ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ആറാമത്തെ  അധ്യായങ്ങളായ 'പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍', 'ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം ' എന്നീ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും റിവിഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PHYSICS
അധ്യായം - 6 -പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍' - ചോദ്യങ്ങള്‍  
അധ്യായം>- 6 -പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍' -ഉത്തരങ്ങള്‍
CHEMISTRY 
അധ്യായം  6 -ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം -ചോദ്യങ്ങള്‍  
അധ്യായം  6 -ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം - ഉത്തരങ്ങള്‍
SSLC REVISION SERIES 2018 - PHYSICS - ALL CHAPTERS BY EBRAHIM V.A 
SSLC REVISION SERIES 2018 - CHEMISTRY  - ALL CHAPTERS BY EBRAHIM V.A 

No comments: