**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 2 February 2018

SSLC MATHS REVISION SERIES 2018 - PART 2 UPDATED ON 02-02-2018

എസ്.എസ്.എല്‍ സി  ഗണിത പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി വരാപ്പുഴ Holy infant Boys High School ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജോണ്‍ പി. എ സാര്‍ തയ്യാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന SSLC QUESTION POOL, REVISION MODULE 2017- 18 ന്റെ  രണ്ടാം  ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. .ആദ്യ ഭാഗത്തെ 12 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ 21  ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതില്‍ ഉല്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 ശ്രീ ജോണ്‍ പി.എ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS 2018 (MAL & ENG Med) by John P.A PART II (Updated on 02-02-2018)
MORE RESOURCES BY JOHN P A
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
5.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG) BY JOHN P A
6.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG) BY JOHN P A
7.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL) BY JOHN P A
8.MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG) BY JOHN P A
9.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL ) BY JOHN P A
10.MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED BY JOHN P A  

CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ALL IN ONE POST 2018  

No comments: