സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

CHANDRIKA PADAMUDRA - ORUKKAM 2018 - FOR ALL SUBJECTS (MALAYALAM MEDIUM)


Here is a gift from Chandrika Daily in the form of very useful preparatory notes on all subjects for the SSLC students who are at the threshold of their examinations.The English  page is done by Sri Mahmud K ; HSA English ; IAEHSS Kottakkal, Vatakara. Sheni School Blog Team Extend our Heartfelt gratitude to the office bearers of Chandrika Daily and  Sri Mahmud sir for sharing the useful resource with us.
Click here to download Chandrika -   Padamudra Orukkam 2018  - All subjects(Malayalam)

2 comments:

NASEEF A.N.A said...

Plz post English medium

NASEEF A.N.A said...

Plz post English medium