പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

CHANDRIKA PADAMUDRA - ORUKKAM 2018 - FOR ALL SUBJECTS (MALAYALAM MEDIUM)


Here is a gift from Chandrika Daily in the form of very useful preparatory notes on all subjects for the SSLC students who are at the threshold of their examinations.The English  page is done by Sri Mahmud K ; HSA English ; IAEHSS Kottakkal, Vatakara. Sheni School Blog Team Extend our Heartfelt gratitude to the office bearers of Chandrika Daily and  Sri Mahmud sir for sharing the useful resource with us.
Click here to download Chandrika -   Padamudra Orukkam 2018  - All subjects(Malayalam)

2 comments:

NASEEF A.N.A said...

Plz post English medium

NASEEF A.N.A said...

Plz post English medium