പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 1 March 2018

CHANDRIKA PADAMUDRA - ORUKKAM 2018 - FOR ALL SUBJECTS (MALAYALAM MEDIUM)


Here is a gift from Chandrika Daily in the form of very useful preparatory notes on all subjects for the SSLC students who are at the threshold of their examinations.The English  page is done by Sri Mahmud K ; HSA English ; IAEHSS Kottakkal, Vatakara. Sheni School Blog Team Extend our Heartfelt gratitude to the office bearers of Chandrika Daily and  Sri Mahmud sir for sharing the useful resource with us.
Click here to download Chandrika -   Padamudra Orukkam 2018  - All subjects(Malayalam)

2 comments:

NASEEF A.N.A said...

Plz post English medium

NASEEF A.N.A said...

Plz post English medium