ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 March 2018

SSLC MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS (ENGLISH VERSION) UPDATED WITH CHAPTERS 3,5

Sri Dr. Raveendranath ; Retd Principal ,is sharing with us  the SSLC Maths A+  questions and answers (English version) from  first and second chapters. Questions and answers from the Next chapters will be  published soon.
Sheni School blog extend our sincere gratitude to Sri Raveendranath Sir for his his sincere and fruitful venture
Click Here to download SSLC Maths A+ Questions - Chapter 1
Click Here to download SSLC Maths A+ Questions - Chapter 2

CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  MATHS A+QUESTIONS CHAPTER 3
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  MATHS A+QUESTIONS CHAPTER  5
RELATED POSTS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS )MAL MEDIUM - ALL CHAPTERS

1 comment:

Francis Manoj said...

Please post English version of all mathematics A+ winner