2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 March 2018

SSLC MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS (ENGLISH VERSION) UPDATED WITH CHAPTERS 3,5

Sri Dr. Raveendranath ; Retd Principal ,is sharing with us  the SSLC Maths A+  questions and answers (English version) from  first and second chapters. Questions and answers from the Next chapters will be  published soon.
Sheni School blog extend our sincere gratitude to Sri Raveendranath Sir for his his sincere and fruitful venture
Click Here to download SSLC Maths A+ Questions - Chapter 1
Click Here to download SSLC Maths A+ Questions - Chapter 2

CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  MATHS A+QUESTIONS CHAPTER 3
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  MATHS A+QUESTIONS CHAPTER  5
RELATED POSTS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS )MAL MEDIUM - ALL CHAPTERS

1 comment:

Francis Manoj said...

Please post English version of all mathematics A+ winner