പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 March 2018

SSLC MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS (ENGLISH VERSION) UPDATED WITH CHAPTERS 3,5

Sri Dr. Raveendranath ; Retd Principal ,is sharing with us  the SSLC Maths A+  questions and answers (English version) from  first and second chapters. Questions and answers from the Next chapters will be  published soon.
Sheni School blog extend our sincere gratitude to Sri Raveendranath Sir for his his sincere and fruitful venture
Click Here to download SSLC Maths A+ Questions - Chapter 1
Click Here to download SSLC Maths A+ Questions - Chapter 2

CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  MATHS A+QUESTIONS CHAPTER 3
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  MATHS A+QUESTIONS CHAPTER  5
RELATED POSTS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  MATHS A+ QUESTIONS AND ANSWERS )MAL MEDIUM - ALL CHAPTERS

3 comments:

Francis Manoj said...

Please post English version of all mathematics A+ winner

Unknown said...

Malayalam version maths

Santhra said...

Plz post English version for maths.I don't understand malayalam of maths A+ questions.