പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 March 2018

STANDARD 5 - SOCIAL SCIENCE - OUR INDIA - STUDY NOTE AND VIDEO

Standard 5
social Science
Our India
The diversity of India is unique. India has retained its diversity from an ancient time to till date. Being a large country with large population, India presents endless varieties of physical features and cultural patterns. It is a land of diversity in race, religion, caste, language, landforms, flora, fauna and so on. In short, India is “the epitome of the world”. In this Geography unit we can see geographical diversity.

Geographical Diversity:

Spanning an area of 3,287,263 square kilometers, India is a vast country with great diversity of physical features like dry deserts, evergreen forests, snowy Himalayas, a long coast and fertile plains. Certain parts in India are so fertile that they are counted amongst the most fertile regions of the world, while other are so unproductive and barren that hardly anything can be grown there.

The region of Indo-Gangetic valley belongs to the first category, while certain areas of Rajasthan fall under the latter category. From the point of climate, there is a sharp contrast; India has every variety of climates from the blazing heat of the plains, as hot in places as hottest Africa to freezing points of the Himalayas as in the Arctic.

The Himalayan ranges which are always covered with snow are very cold while the deserts of Rajasthan are well known for their heat. As India is dependent on Monsoons, the rainfall is not uniform across the country. While the places like Mawsynram and Cherapunji in Meghalaya, which are considered to be the places which receives highest amount of rainfall in the world gets rainfall almost all the year, places like Sindh and Rajasthan gets hardly any rainfall in an year.

This variation in the climate has also contributed to a variety of flora and fauna in India. In fact, India possesses the richest variety of plants and animals known in the world. The unique geographic demographics also host a unique eco-system rich with vegetation, wildlife, rare herbs, and a large variety of birds.
 

CLICK HERE TO DOWNLOAD  SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIAL -  " OUR INDIA"  - LAND OF DIVERSITIES
OUR STATES AND UNION TERRITORIES - VIDEO

No comments: