**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 20 March 2018

SSLC BIOLOGY STUDY NOTES AND MODEL QUESTIONS PREPARED BY NASAR KILIYAYI, MT KOZHIKODE FOR MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഐ. ടി മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍ ശ്രീ നാസര്‍ കിളിയായി മലയാള മനോരമ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശയങ്ങള്‍ , മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പഠന വിഭവങ്ങള്‍ മൂന്ന് ലക്കങ്ങളിലായി മനോരമ പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പി.ഡി.എഫ് ഫയലുകള്‍ ശ്രീ നാസര്‍ സാര്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുകയാണ് .ശ്രീ നാസര്‍ സാറിനും, മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അകമഴി‍ഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MALAYALA MANORAM PADHIPPURA BIOLOGY - 3 PARTS - ALL CHAPTERS

No comments: