സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 8 March 2018

SSLC HINDI ALL IN ONE POST 2018

POLIMA  - HINDI DIET WAYANAD
VIJAYOLSAVAM KOZHIKODE CORPORATION 
MUKULAM HINDI - DIET KANNUR
SCERT QUESTION POOL HINDI
ORUKKAM  HINDI BY EDUCATION DEPT AND ANSWERS BY ASOK KUMAR  SSLC MODEL EXAM 2016 HINDI - QUESTION PAPERS + ANSWER KEY ASOK KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC HINDI REVISION TIPS 2018  BY MADHUSOODANAN PILLAI 
SSLC MODEL EXAM FEB 2017 - QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY  BY ASOK KUMAR
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI WORKSHEET -   SAMBANDH JODEM  BY MOHAMMED ALI  K
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 QUESTION  PAPER SET 1  ARUNDAS
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 QUESTION  PAPER SET 2 - ARUNDAS

SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 1   ARUNDAS
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 2 ARUNDAS
SSLC PRE MODEL EXAM 2018 - PATAKATHA QUESTIONS  SET 3
 
ARUNDAS

STANDARD 10 - CHAPTER 1  - बीरबहूटी -MODEL WORKSHEET 1  ARUNDAS
STANDARD 10 - CHAPTER 1  - बीरबहूटी -MODEL WORKSHEET 2 ARUNDAS
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET  - गुटली से पराई है  RAVI M
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE ANSWER KEY
  - RAVI M

CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI MODEL EXAM QUESTION PAPER - GHSS KADANNAPALLY , KANNUR  
HINDI  QUESTION PAPERS- SET A AND B 
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI SAMPLE WORD PYRAMIDS - RAVI M
HINDI REVISION QUESTION PAPER PART 1
- RAVI M

1.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON BEER BAHUTI - STD 10- ASOK KUMAR
 1.HINDI MODEL QUESTION PAPER SET 1     ||| ANSWER KEY |||- ASOK KUMAR
2.HINDI MODEL QUESTION PAPER SET 2     ||| ANSWER KEY |||- ASOK KUMAR

മുകളും ഹിന്ദി മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഫെബ്രുവരി 2018 - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
മുകളും ഹിന്ദി മോഡല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഫെബ്രുവരി 2017  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
1.HINDI MODEL  QUESTION PAPERS 3 SETS(40 MARKS)  STD 10 - HINDI 
2.ANSWER KEY

HINDI MATERIALS IN NEWS PAPERS
DEEPIKA  HINDI PAREEKSHA SAHAYI
Manorama padhippura Hindi
Vidya Prabhatham Hindi
CHANDRIKA - PADAMUDRA HINDI 
kerala kaumudi Hindi 

No comments: