ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 March 2018

SSLC PHYSICS 2018 - CHAPTER 2 EXAM TIPS , QUESTIONS AND ANSWERS(AUDIO FILE)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാ അധ്യായമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓര്‍ത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണേ‌‌ണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍.ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇത്.
ശ്രീ ഇബ്രാഹി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TO DOWNLOAD AUDIO FILE CLICK HERE 
PLAY BUTTON CLICK ചെയ്ത് ഓഡിയോ കേട്ടു നോക്കൂ....

No comments: