സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 March 2018

SSLC EXAM SPECIAL ALL IN ONE POST 2018 FOR FIRST LANGUAGE

SSLC QUESTION POOL2017 - MALAYALAM 
SSLC QUESTION POOL 2017 - URDU
SSLC QUESTION POOL 2017-SANSKRIT
SSLC QUESTION POOL 2017 - ARABIC 
SSLC ORUKKAM 2017 - MALAYALAM 
SSLC ORUKKAM 2017 - URDU
SSLC ORUKKAM 2017 - ARABIC
SSLC ORUKKAM 2017 - SANSKRIT  
MALAYALAM
പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - മലയാളം
മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി - യൂനിറ്റ്  I മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍   - MURARI SHAMBU
മലയാളം കേരള പാഠാവലി - യൂനിറ്റ്  I മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ - ഭാഗം 1 -ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
മലയാളം കേരള പാഠാവലി - യൂനിറ്റ്  I - കാലാതീതം കാവ്യ വിസ്മയം - ഭാഗം 2 -  മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ 

പത്താം ക്ലാസ് മലയാളം - വ്യവഹാര രൂപങ്ങള്‍  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക   - BY RAMESAN PUNNATHIRIYAN
പത്താം തരം മലയാള പാഠഭാഗം - ചിത്രകലയും കാവ്യ കലയും" - ഒരു വിശദീകരണം  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകു(updated)
 ഉരുളകിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവര്‍  - പഠനവിഭവം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  
URDU 
പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - മലയാളം
SSLC EXAM SPECIAL SUPPLEMENT URDU 2018  - ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക
SSLC URDU 2018 -  LAGHULEKHA- ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക
 

SANSKRIT
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -  സംസ്കൃതം
ARABIC
CHANDRIKA PADAMUDRA - ARABIC SSLC REVISION TIPS BY ABDUL RAOOF HUDAWI 
STUDY MATERIALS PUBLISHED IN VARIOUS NEWS PAPERS 2018
MATHRUBHUMI VIDYA  MALAYALAM  1 
MATHRUBHUMI VIDYA MALAYALAM 2
MANORAMA PADHIPPURA MAL 1
MANORAMA PADHIPPURA MAL 2
CHANDRIKA PADAMUDRA MALAYALAM
DESHABHIMANI MALAYALAM I
KERALA KAUMUDI MALAYALAM II

No comments: