ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 March 2018

SSLC ARABIC REVISION TIPS 2018 BY ABDUL RAOOF HUDAWI

എസ്.എസ്.എല്‍ സി   കുട്ടികൾക്കായി SSLC ARABIC EXAM TIPS തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണ് MHSS Vengad ശ്രീ Abdul Raoof Hudawi. ശ്രീ അബ്ദുള്‍ റഊഫ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC ARABIC REVISION TIPS2018

No comments: