സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 March 2018

SSLC ARABIC REVISION TIPS 2018 BY ABDUL RAOOF HUDAWI

എസ്.എസ്.എല്‍ സി   കുട്ടികൾക്കായി SSLC ARABIC EXAM TIPS തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയക്കുയാണ് MHSS Vengad ശ്രീ Abdul Raoof Hudawi. ശ്രീ അബ്ദുള്‍ റഊഫ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC ARABIC REVISION TIPS2018

No comments: