**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 5 April 2018

HIGHER SECONDARY EXAM MARCH 2018 FIRST YEAR QUESTION PAPERS AND OFFICIAL ANSWER KEY

1.ENGLISH QUESTION PAPER||OFFICIAL KEY||
2.MALAYALAM QUESTION PAPER||OFFICIAL KEY||
3.KANNADA QUESTION PAPER ||OFFICIAL KEY||
4.SANSKRIT QUESTION PAPER||OFFICIAL KEY||
5.HINDI QUESTION PAPER||OFFICIAL KEY||
6.PHYSICS QUESTION PAPER||OFFICIAL KEY  || KEY UN OFFICIAL ||
7.CHEMISTRY QUESTION PAPER ||OFFICIAL KEY  ||
8.BIOLOGY QUESTION PAPER||BOTANY KEY|| ZOOLOGY ||
9.MATHEMATICS QUESTION PAPER||OFFICIAL KEY||
10.COMPUTER SCIENCE
12.ACCOUNTANCY WITH COMPUTERIZED ACCOUNTING(ACA)||KEY  ||
12.BUSINESS STUDIES
13.COMPUTER APPLICATION(COMMERCE)||OFFICIAL KEY  ||
14.ECONOMICS   ||KEY UN OFFICIAL||OFFICIAL KEY  ||
15.STATISTICS ||OFFICIAL KEY||
16.HISTORY||OFFICIAL KEY  ||
17.POLITICAL SCIENCE||OFFICIAL KEY  ||
18.SOCIOLOGY||OFFICIAL KEY  ||
19.GEOLOGY  || OFFICAL KEY
20.GEOGRAPHY ||OFFICIAL KEY  ||
21.SOCIAL WORK  ||OFFICIAL KEY||
22. COMPUTER SCIENCE& INFORMATION TECHNOLOGY ||  KEY ||
23.URDU ||OFFICIAL KEY ||
24. TAMIL ||OFFICIAL KEY ||
25.ANTHROPOLOGY ||KEY  ||
26.COMPUTER SCIENCE AND INF TECHNOLOGY ||KEY ||
27.ELECTRONICS SYSTEMS  ||KEY ||
28.COMPUTER APPLICATIONS(HUMANITIES  || KEY  ||
29.GANDHIAN STUDIES ||KEY  ||
30. ELECTRONICS ||KEY ||
31.PSYCHOLOGY ||KEY ||
32.MATHEMATICS(COMMERCE ||KEY ||
33.JOURNALISM ||KEY ||
34.ISLAMIC HISTORY ||KEY ||
35.PHILOSOPHY  ||KEY ||
36. ARABIC || KEY ||
37.HOME SCIENCE ||KEY ||

1 comment:

priyanka Chabbra said...

Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Aakash Institute. Steps to view the answer key released by Aakash Institute has also been given here. The advantages of using the answer key are also provided in this article.