2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 April 2018

HIGHER SECONDARY EXAM MARCH 2018 - PLUS TWO QUESTION PAPERS & OFFICIAL ANSWER KEY

1.PHYSICS  QUESTION PAPER || KEY OFFICIAL  || UNOFFICIAL ||
2.CHEMISTRY QUESTION PAPER   ||KEY OFFICIAL   ||
3.BIOLOGY  QUESTION PAPER    ||BOTANY KEY OFFICIAL||ZOOLOGY ||     
4.MATHEMATICS QUESTION PAPER  ||KEY OFFICIAL
5.MALAYALAM QUESTION PAPER  KEY OFFICIAL 
6.KANNADA QUESTION PAPER  ||KEY OFFICIAL  
7.SANSKRIT QUESTION PAPER  ||KEY OFFICIAL  
8.ENGLISH QUESTION PAPER ||KEY OFFICIAL  
9.HINDI QUESTION PAPER ||KEY OFFICIAL  
10. COMPUTER SCIENCE  ||KEY OFFICIAL  
11.ACA QUESTION PAPER ||KEY OFFICIAL  
12.BUSINESS STUDIES ||KEY OFFICIAL  
13.COMPUTER APPLICATION(COMMERCE) ||KEY OFFICIAL
14..ECONOMICS ||OFFICIAL ||  ANSWER KEY UN OFFICIAL
15.STATISTICS   ||KEY OFFICIAL  
16.HISTORY   ||KEY OFFICIAL  
17.POLITICAL SCIENCE   ||KEY OFFICIAL  
18.SOCIOLOGY   ||KEY OFFICIAL  
19.GEOLOGY    ||KEY OFFICIAL  
20.GEOGRAPHY     ||KEY OFFICIAL  
21.ELECTRONICS ||KEY OFFICIAL
22.ELECTRONICS SERVICE TECHNOLGY    ||KEY OFFICIAL
23.ARABIC    ||KEY OFFICIAL
24.COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY   ||KEY OFFICIAL
25.HOME SCIENCE    ||KEY OFFICIAL  (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED SOON)
26. TAMIL    ||KEY OFFICIAL
27. URDU   ||KEY OFFICIAL
28.SOCIAL WORK  ||KEY OFFICIAL  (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
29 MATHEMATICS _COMMERCE ||KEY  ||
30.COMPUTER APPLICATION(HUMANITIES) ||KEY ||
31. ISLAMIC HISTORY ||  KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
32. GANDHIAN STUDIES ||KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
33. PSYCHOLOGY ||KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
34.PHILOSOPHY  ||KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
35.ANTHROPOLOGY ||KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
36.JOURNALISM || KEY ||(QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
37.COMMUNICATIVE ENGLISH ||KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)
38. ENGLISH LITERATURE ||KEY || (QUESTION PAPER WILL BE UPDATED LATER)

2 comments:

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Please upload plus one improvement answer key 2018