സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 28 June 2018

SSLC ENGLISH - UNIT 1 - APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON" BY JISHA K

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram has prepared an appreciation of the poem "Mother to Son"  Unit 1 in the English text book for Standard 10. Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for sharing the valuable resource with our blog viewers.
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON "
MORE RESOURCES BY Mrs.  JISHA  
CLICK HERE TO DOWNLOAD POWER POINT  PRESENTATION BASED ON THE POEM - MOTHER TO SON  
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MYSTERIOUS PICTURE" - STD  8

No comments: