സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 22 June 2018

SSLC SOCIAL II - CHAPTER 1 - SEASONS AND TIME -STUDY NOTE (ENGLISH MEDIUM)

ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്  സുപരിചിതനായ GVHSS MEPPAYUR ലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുധീഷ് കുമാര്‍ സാര്‍  തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ  SEASONS AND TIME എന്ന ഒന്നാം പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ സ്റ്റ്ഡി നോട്ട്  , ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ സുധീഷ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTE(ENG.MEDIUM) -" SEASONS AND TIME" BY SUDHEESH KUMAR K

2 comments:

oushadhi said...

excellent, sudheesh sir, keep it up.

ബാച്ചിലേഴ്സ് said...

super...thank u