ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 June 2018

STANDARD 10 SOCIAL II - CHAPTER 1 - SEASONS AND TIME - STUDY NOTES

Sri MAHABOOB.M,HSA (S.S)CHMHSS POOKOLATHUR, MANJERI, MALAPPURAM(DISTRICT RESOURCE PERSON, SOCIAL SCIENCE) is sharing with us notes based on the topic “Seasons and Time” of Kerala syllabus English medium Standard X Text book. Hope this will be useful to Students and Teachers.Sheniblog Team extend our heartfelt  gratitude to Sri Mahaboob sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES  - SEASONS AND TIME

No comments: