സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 23 June 2018

STANDARD 10 SOCIAL II - CHAPTER 1 - SEASONS AND TIME - STUDY NOTES

Sri MAHABOOB.M,HSA (S.S)CHMHSS POOKOLATHUR, MANJERI, MALAPPURAM(DISTRICT RESOURCE PERSON, SOCIAL SCIENCE) is sharing with us notes based on the topic “Seasons and Time” of Kerala syllabus English medium Standard X Text book. Hope this will be useful to Students and Teachers.Sheniblog Team extend our heartfelt  gratitude to Sri Mahaboob sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES  - SEASONS AND TIME

No comments: