സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 July 2018

STANDARD 10 - ENGLISH - A PPT TO USE AN INTRODUCTION TO UNIT 2 - ENGLISH

Mrs.Leena V , HSA English, GHSS Kodungallur is sharing with us a presentation that may be used as an introduction to Unit 2 , Std 10, English.
The presentation can be downloaded from the link given below.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Leena teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN odp FORMAT
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN pdf FORMAT

MORE RESOURCES BY LEENA  - CLICK HERE

No comments: