ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 July 2018

STANDARD 10 - ENGLISH - A PPT TO USE AN INTRODUCTION TO UNIT 2 - ENGLISH

Mrs.Leena V , HSA English, GHSS Kodungallur is sharing with us a presentation that may be used as an introduction to Unit 2 , Std 10, English.
The presentation can be downloaded from the link given below.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Leena teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN odp FORMAT
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN pdf FORMAT

MORE RESOURCES BY LEENA  - CLICK HERE

No comments: