ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 July 2018

STANDARD 9 - SOCIAL I - CHAPTER 1 - MEDIEVAL WORLD : CENTRE OF POWER - PRESENTATION BY BENOY JOSEPH

Sri Benoy Joseph, HSA(SS) , Silver Hills HSS, Kozhikode is sharing with us a presentation based on the First chapter of social science Std 9 -"Medieval World :Centre of Power. Sheni Blog Team extend our sincere gratitude to Sri Benoy sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION - CHAPTER 1 - STANDARD 9- MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER
FOR MORE RESOURCES BY BENOY SIR - CLICK HERE

No comments: