സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 12 July 2018

STANDARD 9 - SOCIAL I - CHAPTER 1 - MEDIEVAL WORLD : CENTRE OF POWER - PRESENTATION BY BENOY JOSEPH

Sri Benoy Joseph, HSA(SS) , Silver Hills HSS, Kozhikode is sharing with us a presentation based on the First chapter of social science Std 9 -"Medieval World :Centre of Power. Sheni Blog Team extend our sincere gratitude to Sri Benoy sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION - CHAPTER 1 - STANDARD 9- MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER
FOR MORE RESOURCES BY BENOY SIR - CLICK HERE

No comments: