2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 August 2018

STANDARD 10 - CHAPTER 6 - STUGGLE AND FREEDOM - SHORT NOTES(ENG MEDIUM)

Sri Lijoice Babu; HSA (S.S),  St.Augustine HSS Kuttanellur is sharing with us a few short notes based on the Social Science Lesson "Struggle and Freedom" of chapter 6. Hope this will help the students.Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Sri Lijoice Sir for his sincere effort.
CLICK  HERE TO DOWNLOAD SHORT NOTES BASED ON THE CHAPTER - STRUGGLE AND FREEDOM - CHAPTER 6 - SOCIAL SCIENCE STANDARD 10
MORE RESOURCES BY LIJOICE SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SHORT NOTES BASED ON THE LESSON - CULTURE AND NATIONALISM - CHAPTER 5 - SOCIAL SCIENCE

No comments: