പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 31 August 2018

STANDARD 10 - CHAPTER 6 - STUGGLE AND FREEDOM - SHORT NOTES(ENG MEDIUM)

Sri Lijoice Babu; HSA (S.S),  St.Augustine HSS Kuttanellur is sharing with us a few short notes based on the Social Science Lesson "Struggle and Freedom" of chapter 6. Hope this will help the students.Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Sri Lijoice Sir for his sincere effort.
CLICK  HERE TO DOWNLOAD SHORT NOTES BASED ON THE CHAPTER - STRUGGLE AND FREEDOM - CHAPTER 6 - SOCIAL SCIENCE STANDARD 10
MORE RESOURCES BY LIJOICE SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SHORT NOTES BASED ON THE LESSON - CULTURE AND NATIONALISM - CHAPTER 5 - SOCIAL SCIENCE

No comments: