2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 16 September 2018

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - A PRESENTATION FOR INTRODUCTION OF THE LESSON "THE DANGER OF A SINGLE STORY"

Smt.Leena V; HST, English GHSS Kodungallur, Thrissur is sharing with us a presentation which can be used as an introduction to the lesson "The danger of a single story" in std 10,  English ,Unit 3 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Leena Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION FOR INTRODUCTION TO THE LESSON THE DANGER OF A SINGLE STORY STD 10 -ENGLISH  UNIT 3
MORE RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: